Opłata klimatyczna

 

1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach wymienionych w § 1 w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu, z zastrzeżeniem ust 2.

2. Stawka opłaty miejscowej od emerytów, rencistów, inwalidów i kombatantów wojennych oraz osób małoletnich i osób dorosłych uczących się do 25 roku życia wynosi 0,90 zł.

3. opłata miejscowa nie dotyczy  kolonii.